Uspešno je realizovana i druga faza investicija planirana za 2016. godinu. Novoizgrađene komore opremljene su ram-paletama (regalima) za skladištenje duboko smrznutog voća.

Opremanje komore novim ram paletama